Participanții la adunările publice sînt obligați:

 

a) să respecte recomandările făcute de organizatorii adunărilor publice, împuterniciții acestora sau organele de ordine;

 

b) să se abțină de la acțiuni de natură a împiedica desfășurarea normală a adunărilor publice și să nu incite la asemenea acțiuni prin viu grai, manifeste sau alte mijloace audiovizuale;

 

c) să nu introducă sau să posede, în timpul adunărilor publice, la vedere sau ascunse, băuturi alcoolice, arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării normale a acestora;

 

d) să părăsească imediat adunările publice sau locul unde acestea se desfășoară, cînd au fost somați de către organizatori, împuterniciții acestora sau organele de poliție;

 

e) să nu participe la adunări publice în stare de ebrietate, să nu consume și să nu distribuie băuturi alcoolice sau droguri.

 

 

 

 Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvîrșite în astfel de condiții încît, potrivit legii penale, să întrunească elementele constitutive ale unor infracțiuni:

 

a) organizarea și desfășurarea de adunări publice nedeclarate, neînregistrate sau interzise;

 

b) nerespectarea orelor de desfășurare, traseelor de deplasare sau locului și perimetrului destinat adunării publice;

 

c) neluarea de către organizatori a măsurilor de întrerupere a adunării publice, cînd constată că au intervenit fapte de natura celor prevăzute în art. 2;

 

d) participarea la adunări publice nedeclarate sau interzise și urmate de refuzul părăsirii locurilor de desfășurare a acestora, la avertizările și somațiile organelor de ordine făcute potrivit legii;

 

e) introducerea sau portul de către persoanele participante, în locurile destinate desfășurării adunărilor publice, a armelor de orice fel, materialelor explozive sau incendiare, a substanțelor iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, ori a altor obiecte ce se pot utiliza în acțiuni de violență;

 

f) instigarea prin orice mijloace, inițierea sau recurgerea la acțiuni violente sau alte manifestări, cu intenția de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice;

 

g) opunerea cu violență organizatorilor sau împuterniciților acestora ori împiedicarea lor de a-și exercita atribuțiile legale privind asigurarea ordinii în desfășurarea adunărilor publice;

 

h) refuzul de a părăsi imediat adunarea, dacă măsura a fost dispusă de conducătorii acțiunilor;

 

i) organizarea sau participarea la contramanifestații desfășurate în același timp și în același loc cu adunările publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare;

 

j) introducerea sau desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate desfășurării adunărilor publice, pe toată durata acestora;

 

k) refuzul de a părăsi imediat adunarea la solicitarea organelor de ordine, potrivit legii.

 

Contravențiile prevăzute la lit. a)-c) se sancționează cu închisoare contravențională de la una la 6 luni sau cu amendă de la 50.000 la 200.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d)-k) cu închisoare contravențională de la una la 3 luni sau cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei.

 

Pentru contravențiile de la lit. a)-c) se sancționează, după caz, organizatorii sau persoanele fizice responsabile pentru conducerea adunărilor publice.

 

Reguli de comportament pe timpul manifestațiilor publice

Textul (draftul) petiției care se va înainta Primăriei 

GRUP CIVIC NEÎNREGISTRAT

Nr. . . . .din . . . . . . . . . . . . . . .

Către,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- domnului primar -

   
 

            Având în vedere că siguranța persoanei este un drept inviolabil, garantat prin Constituție (articolul 23, alin.1) și că în ultimii ani la nivelul societății civile locale nu s-a constatat reducerea infracțiunilor de tâlhărie, furt și agresiune sub diferite forme, precum și în contextul ultimelor evenimente de această natură, care, creând nemulțumiri profunde în rândul opiniei publice locale, riscă să degenereze în conflicte sociale, vă solicităm să dispuneți adoptarea de noi măsuri legale pentru:

  • creșterea nivelului de siguranță a persoanelor care se deplasează cu mijloacele de transport în comun (cu accent pe caracterul preventiv și descurajator al măsurilor);

  • creșterea nivelului de siguranță a locuitorilor care frecventează zone comerciale aglomerate;

  • îmbunătățirea generală a gradului de securitate, siguranţă şi ordine publică din municipiul Pitești;

  • creșterea calității în activitatea angajaților Poliției Locale (renunțarea la  menținerea în funcții a unor angajați “din umanitarism”, intensificarea controlului activității acestora samd);

  • intervenția fermă, oportună și imparțială a personalului abilitat împotriva celor care atentează la securitatea și integritatea altor persoane; 

  • elaborarea și punerea la dispoziția publicului a situațiilor periodice (trimestriale, semestriale) privind nivelul de securitate, siguranţă şi ordine publică din Pitești;

  • elaborarea și punerea la dispoziția publicului, în cel mult 3 luni, a unei strategii coerente pentru creșterea nivelului de securitate, siguranţă şi ordine publică din Pitești, precum și stabilirea  mijloacelor tehnice și financiare necesare implementării acesteia pe termen mic și mediu;

  • dezvoltarea și identificarea unor noi mecanisme de integrare a diferitelor categorii sociale, precum și de coagulare socială și creștere a solidarității civice (lansare și sprijin financiar pentru diferite proiecte sociale în domeniul creşterii siguranţei cetăţenilor).

Pentru toate acestea, vă asigurăm de sprijinul nostru, al cetățenilor care vor să trăiască într-un oraș sigur.